Näytöllä osaamista sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopinnoissa

Tarja Ruokonen, Kirsi Varis, Mari Savolainen, Jaana Pantsari, Riitta Muhonen

Tässä artikkelissa kuvataan sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opintoihin kehitetyn kliinisen osaamisen passin ja osaamisen näyttöjen kehittämistä osana Innovative Nurse – hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on ollut luoda yhtenäisiä käytäntöjä osaamisen tunnistamiseen ja arvioimiseen opintojen aikana. Kehittämistyötä on tehty kevään 2020 aikana ja työ jatkuu vielä osittain pilotointina, mutta myös jo osana normaalia toimintaa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut mukana valtakunnallisessa YleSHarviointi  2018-2020 – hankkeessa. Hankkeessa on laadittu sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt lokakuussa 2019 (Laukkanen 2020). Samanaikaisesti hankkeessa kehitettiin sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallista koetta, joka tulee käyttöön kaikissa sairaanhoitajakoulutusta antavissa ammattikorkeakouluissa keväällä 2021. Valtakunnallinen koe tullaan toteuttamaan Moodle-oppimisympäristössä ja se tulee sisältämään myös hankkeen aikana luotuja kokeita ja testejä. Tavoitteena on, että yhteinen osaamistason varmistaminen lisää suomalaisten sairaanhoitajien osaamista ja sairaanhoitajakoulutuksen arvostamista. Hankkeessa on tuotettu myös välivaiheen testauksia koko sairaanhoitajaopintojen ajalle. Näissä testeissä on mukana sekä teoriakokeita että näyttöjä. (Koivisto, Mäkeläinen, Yli-Villamo & Karttunen 2020.)

Kliinisen osaamisen passilla sairaanhoitajaksi

Karelia-ammattikorkeakoulussa haluamme kehittää sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusta ja valmistaa opiskelijoita tulevaan valtakunnalliseen kokeeseen vahvistamalla myös heidän kliinistä hoitotyön osaamistaan. Sairaanhoitajakoulutuksen syksyllä 2019 alkanut uusi opetussuunnitelma keskittyy kliinisen osaamisen näkyvyyden lisäämiseen osaksi opintojen etenemistä. Halusimme rakentaa selkeät lukukausittaiset osaamisen tarkastuspisteet sekä tuoda opiskelijalle selkeät työkalut seurata omaa oppimistaan ja osaamisen kehittymistä. Perustimme näytön kriteerit -työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia koko koulutuksen ajan käytettävää Kliinisen osaamisen passia, harjoittelupassia sekä eri lukukausille toteutettavia osaamisen kokoavia näyttöjä. Kehittämistyö aloitettiin kliinisen osaamisen passin laatimisella. Haasteena on ollut koota yhteen kaikki keskeiset sairaanhoitajakoulutuksen aikana vaadittavat kliiniset taidot ja niiden osaaminen, sillä niitä on paljon!

Passissa osaamista kuvataan kolmella eri tasolla – nähnyt, tehnyt ja osaan. Tämä kolmiportaisuus on ollut jo aiemmin käytössä esimerkiksi lääkehoitopassissa.  Osaan -kohdassa opiskelijan suorituksen hyväksyy myös harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja ja muut kohdat kirjaa opiskelija itse. Passin sisältöihin on opettajien lisäksi antanut palautteensa myös opiskelijoiden edustajat. Passi tulee koekäyttöön syksyllä 2020 valmistumisvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla sekä opintojen alkuvaiheen opiskelijoilla. Passin käyttöönotto vaatii myös opettajilta tarkempaa yhdessä pohtimista siitä, missä ja milloin kliiniset taidot opetetaan. Kliinisen passin työstäminen on herättänyt opettajakunnassa myös paljon yhteistä keskustelua ja yhdessä tekemisen iloa. Olemme olleet keskeisen asian äärellä.

Kliinisen osaamisen passin rinnalle syntyi myös harjoittelupassi, jolla kuvataan sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden erilaiset harjoitteluympäristöt. Harjoittelupassin avulla varmistetaan se, että kaikki opiskelijat saavat osaamisen erilaisiin hoitoympäristöihin ja erilaisten asiakasryhmien kanssa toimimiseen. Reagoimme harjoittelupassilla myös muuttuviin hoitoympäristöihin ja tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin. Entistä vahvemmin osaksi harjoitteluja on otettu esimerkiksi digitaalisuus ja vastaanottotyö.

Kokoava näyttö tekee osaamisen näkyväksi

Sairaanhoitajakoulutus on jaettu seitsemälle lukukaudelle ja tuleva valtakunnallinen koe tulee tehdä opintojen loppuvaiheessa, kun vähintään 180 op on suoritettu. Karelia-ammattikorkeakoulussa olemme jo aiemmin toteuttaneet joillakin lukukausilla sen teemaan sopivia kokoavia osaamisen näyttöjä. Eri lukukausien teemat vaihtelevat – joillakin lukukausilla vahvistetaan kliinisiä taitoja ja toisilla esim. vuorovaikutus- tai kehittämisosaamista. Osaamisen näyttöjen haasteena on ollut niiden erilaisuus tai puuttuminen. Nyt halusimme kehittää yhtenäiset käytänteet eri lukukausien kokoaville näytöille.

Kehittäminen aloitettiin näytön yleiskriteerien laadinnasta – ne toistuvat jokaisen lukukauden näytöissä ja siten luovat turvaa ja tuttuutta myös opiskelijalle. Mittareiden laadinnan taustalla hyödynnettiin mm. sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksessa käytettävää OSCE (Objective structured clinical examination) – osaamisen mittaristoa. Mittariston avulla arvioidaan opiskelijan toimimista käytännön kaltaisessa tilanteessa muun muassa vuorovaikutustaitojen, kliinisten tietojen ja taitojen soveltamisen, hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidosta päättämisen sekä ongelmanratkaisukyvyn osalta. (Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 2010) Lisäksi jokaiseen hoitotyön teemaan liittyvään yksittäiseen näyttöön lisätään sen aihealueen mukaiset tarkemmat kriteerit, jotta osaamisen arviointi hyvin erilaisissa teemoissa onnistuu mielekkäästi. Näissä tarkemmissa kriteereissä käytetään samaa arviointikriteeristön rakennetta.

Kokoavien näyttöjen rakentaminen aloitettiin sairaanhoitajaopintojen alusta ja niissä edetään syksyllä 2019 aloitetun uuden opetussuunnitelman mukaisissa teemoissa. Ensimmäiset näytöt ovat toteutuneet jo ensimmäisen ja toisen lukukauden osalta. Parhaillaan työstetään kolmannen lukukauden kokoavia näyttöjä: mielenterveys- ja päihdehoitotyön sekä Ikääntyneiden hoitotyön näyttöjä ja niihin valmistautumista. Myös alustavia suunnitelmia kokoavan näytön teemoiksi on tehty viidennen ja kuudennen lukukauden osalta. Näyttöjen kehittäminen etenee siis pala palalta ja samalla toinen toisilta oppien. Näyttöjen osalta keskeistä on tuoda esille lukukauden teemaa, mutta samalla lisätä vaatimustasoa koulutuksen edetessä sille osaamisen tasolle, mitä näytöllä haetaan. Opiskelija tarvitsee jokaisessa kokoavassa näytössä niin teoreettista osaamista kuin kliinisiä taitojakin, ja samalla osaamista vahvistetaan myös tulevaa valtakunnallista koetta varten.

Tulevaisuuden sairaanhoitajilta vaaditaan laaja-alaista osaamista eri hoitotyön alueilta. Kehittämistyön on mahdollistanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella toteutettava, Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoima Innovative Nurse -hanke. IN-hankkeen avulla vastataan Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin väljästi asuttujen alueiden sairaanhoitajatarpeisiin. IN-hankkeen ja tämän kehittämistyön tavoitteena on myös yhdistää voimavaroja ja tuottaa välineitä laaja-alaisen osaamisen osoittamiseen. Osaamisen näytöissä ja harjoittelupassin käytössä pyritään huomioimaan myös esim. digi- ja etähoidon osaaminen. Tätä osaamista tarvitaan niin väljästi kuin tiheästi asutuilla alueilla – sen koronapandemia on jo meille osoittanut.

Teksti:

Tarja Ruokonen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kirsi Varis, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Mari Savolainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Jaana Pantsari, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
Riitta Muhonen, lehtori, projektipäällikkö Innovative Nurse, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Koivisto, K., Mäkeläinen, P., Yli-Villamo, R. & Karttunen, M. 2020. Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen kokeen pilotointi, 2020. Savonia-ammattikorkeakoulu. Blogi. https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2020/06/08/sairaanhoitajan-ydinosaamisen-180-op-valtakunnallisen-kokeen-pilotointi/

Laukkanen A. 2020. Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset (180 op) ja sisällöt, 2020. Savonia-ammattikorkeakoulu. Blogi. https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto. 2010. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksen yhteiset perusteet 45 op Suositus 2011. https://www.aikopa.fi/loader.aspx?id=12a38117-0707-4917-a6b5-70f67b5536e5

 

Etusivun kuva: agilemktg1

2 012 Artikkelin näyttökerrat