Pääkirjoitus: Teemana TKI-integroitu oppiminen

Helena Puhakka-Tarvainen, Kari Tiainen, Kaisa Varis

Tämä on Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun historian ensimmäinen teemanumero.  Numeron teemana on TKI:n ja opetuksen integraatio (TKIO). Karelian opettajat ja TKI-henkilöstö jakavat tässä numerossa kokemuksia, hyviä käytänteitä ja esimerkkejä siitä, miten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta) on integroitu ammattikorkeakoulussa opetukseen ja oppimiseen, tai päinvastoin.

Kareliassa on tehty tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen yhteistyötä vuosien ajan.  TKI-toiminta on keskeinen koulutuksen työelämäintegraatiota tukevana tekijä monissa Karelian koulutuksissa. Aktiivisen hanketoiminnan kautta on pystytty luomaan hyviä kumppanuussuhteita ja -verkostoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yleisimpiä TKIO:n toteuttamisen tapoja ovat opinnäytetyöt TKI-hankkeissa, hankkeiden konkreettiset toimeksiannot tietyillä opintojaksoilla sekä yhteistyö oppimis- ja palveluympäristöissä (TKI-infrastruktuurit). TKI-henkilöstö osallistuu myös jonkin verran opetukseen joko vierailevina luennoitsijoina tai tuntiopettajina.

TKIO:n mahdollisuudet on Kareliassa tunnistettu, mutta niiden jalkauttaminen korkeakoulun läpileikkaaviksi toimintamalleiksi vaatii vielä työtä. Lähtölaukauksena yhteisen näkemyksen löytämiselle järjestettiin elokuussa 2020 TKIO-iltapäivä, johon osallistui noin sata Karelian opetus- ja TKI-henkilöstön edustajaa. Tilaisuus saavutti varsin suuren suosion, joten opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integraation pohtimiselle ja yhtenäisten toimintamallien luomiselle on selkeästi tarvetta.

Yksi TKIO-iltapäivän keskusteluissa ja ryhmätöissä esille nousseista kehittämiskohteista oli TKIO:n eri muotojen, onnistuneiden kokemusten ja hyvien käytänteiden näkyväksi tekeminen ja jakaminen muille. Tämä Vasun TKIO-teemanumero edistää osaltaan tätä käytänteiden jakamista monesta näkökulmasta ja saimmekin tähän numeroon ennätysmäärän eli yli 20 artikkeliehdotusta. Kirjoittajien joukossa on sekä opettajia että hanketoimijoita ja mikä parasta myös yhteisartikkeleita eli TKIO:ta käytännössä.

Artikkeleissa opetuksen ja TKI:n integraatiota käsitellään monipuolisesti. Hackathon-konseptia on sovellettu erilaisissa toimeksiannoissa ja tässä numerosta pääsemme tutustumaan siihen kahden esimerkin kautta. Useammassa artikkelissa kuullaan opettajan ääntä siitä, kuinka TKI-hankkeista saa lisäeväitä opetuksen toteuttamiseen. Esimerkkejä löytyy myös toisin päin, eli kuinka TKI-hankkeiden avulla pystytään kehittämään ja syventämään opetuksen sisältöjä. Myös yritysten ja opiskelijoiden äänet pääsevät kuuluviin. TKI:n ja oppimisen integraatiota pohditaan myös teknisestä näkökulmasta, eli kuinka TKI-hankkeiden suunnitteluprosessista saisi osallistavamman ja siten tehokkaamman TKIO:n syntymisen näkökulmasta.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille!

Teemanumeron toimittajat:

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Kaisa Varis, tietoasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Hannah Busing / Unsplash

792 Artikkelin näyttökerrat