Fysioterapeuttiopiskelijat koululaisten hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Maiju Issakainen & Hilppa Mustonen

Pohjois-Karjalassa toteutettiin Koulufysioterapia–pilotti vuosina 2020-2021. Tässä artikkelissa kuvataan pilotin kokemuksia ja tuloksia. Koulufysioterapia-pilotin tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.  Tarkoituksena oli rakentaa koulufysioterapian toimintamalli Pohjois-Karjalan alueen kouluille. Vuoden 2020 Move!-mittausten tulosten perusteella pilotille oli tarvetta, koska Pohjois-Karjalan lasten ja nuorten fyysinen kunto on valtakunnan tasoon verraten mediaanituloksia heikompaa (Opetushallitus 2020). Pilotti suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutuksen, Siun soten sekä Joensuun seudun peruskoulujen kanssa. Koulufysioterapian toimintamallin kehittämiseksi rahoitusta saatiin Otsakorven Säätiöltä.

Moniammatillinen ohjaus fysioterapeuttiopiskelijoiden kehittymisen tukena

Koulufysioterapia-pilotin aikana Karelian fysioterapeuttiopiskelijat työskentelivät Joensuun alueen ala- ja yläkouluilla sekä lukioissa Siun soten kouluterveydenhoitajien työpareina. Pilotissa fysioterapeuttiopiskelijat tekivät lukukauden aikana kahdeksan viikon harjoittelun koulun toimintaympäristössä.

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan alueen kouluilla ei toimi fysioterapeutteja, joten opiskelijoiden harjoittelun ohjauksen fysioterapian näkökulmasta toteuttivat Karelian ohjaavat opettajat yhdessä Siun soten fysioterapeuttien kanssa. Keväällä 2020 ohjaavat opettajat ja fysioterapeutit pääsivät kiertämään kaikilla harjoittelupaikoilla. Näillä ohjauskerroilla toteutettiin yksilövastaanottoa tuki- ja liikuntaelinoireisille lapsille ja nuorille. Korona-pandemian vuoksi syksystä 2020 alkaen ohjaavien opettajien ja fysioterapeuttien antama ohjaus opiskelijoille toteutettiin etäohjauksena. Etäohjaus koettiin hyödylliseksi ja ammatilliset keskustelut näkökulmia avartavaksi. Yksilövastaanottojen puuttuessa opiskelijat kokivat, että ohjausta voisi olla harvemmin kuin kaksi kertaa viikossa.

Koulufysioterapeutin työnkuvan kehittäminen koulufysioterapia-pilotissa

Fysioterapeuttiopiskelijoiden työnkuva kouluilla rakentui Suomen Fysioterapeuttien (2019) koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä -suositusta noudatellen. Kouluilta saadussa palautteessa tuotiin ilmi opiskelijoiden tärkeä rooli liikuntatunneilla mm. alkulämmittelyn ja liikkuvuusharjoitteiden ohjaamisessa, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamisessa ja Move!-mittauksissa. Opiskelijat ovat osallistuneet kouluterveydenhoitajan kanssa tehtyihin  terveystarkastuksiin ja antaneet terveysneuvontaa lapsille ja nuorille.  Korona-pandemian vuoksi lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinvastaanotot jäivät kouluissa toteutumatta ja toiminta painottui ohjaukseen sekä neuvontaan pienryhmissä ja liikuntatunneilla. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen kehittyi harjoittelun aikana merkittävästi.

Kouluilta saadun palautteen perusteella opiskelijat nähtiin oma-aloitteisina ja innovatiivisina. Opiskelijat kehittivät kouluille mm. polvioireisten kuntoutuksen ryhmän, rentoutusryhmän, motoriikkakerhoja, välituntitoimintaa sekä terveysneuvontatuokioita. “Fysioterapeuttiopiskelijat ovat hyvä lisä moniammatilliseen toimintaan koulullamme” (palaute yhteistyökouluilta).

Yleisesti koulufysioterapiapilotti on koettu tärkeänä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Kouluilta heräsi toive toiminnan jatkosta. Koulufysioterapia-pilotin päätyttyä toiminta jatkuu osana fysioterapeuttikoulutuksen kolmatta harjoittelua. Jatkossa harjoittelu toteutuu lukukausittain 12 viikon aikana, kahtena päivänä viikossa. Harjoittelun jakautuminen pidemmälle aikavälille nähdään tärkeänä toiminnan jatkuvuuden kannalta myös kouluilta tulleessa palautteessa. Tulevaisuudessa toimintaa laajennetaan myös maakuntiin hyödyntäen osittain myös etäohjausta.

 

Kirjoittajat: Maiju Issakainen, opettaja & Hilppa Mustonen, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Opetushallitus 2020. Move!-mittaukset 2020: lasten ja nuorten kestävyyskunto heikentyy, muu fyysinen toimintakyky ennallaan.

Suomen fysioterapeutit 2019. Suositus koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

 

Etusivun kuva manseok Kim Pixabaystä

1 017 Artikkelin näyttökerrat