Arkisto: Vasu 2/2021

Organisaatiokansalaisuus on tärkeä taito työelämässä

Marjut Arola

Organisaatiokansalaisuus- ja työyhteisötaidot ovat keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tulevaisuuden osaamisalueita. Niiden vahvistamiseen on kiinnitettävä huomiota alan korkeakoulutuksessa, ammatillisessa työssä ja työorganisaatioissa. Organisaatiokansalaisuustaitojen merkitys korostuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden ja työtapojen muutoksessa. Lue lisää…

Palliatiivisen ja saattohoidon pitkäjänteinen kehittäminen kantaa hedelmää

Tuulia Sunikka & Irja Väisänen

Pohjois-Karjalassa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty palliatiivista ja saattohoitotyötä jo 2000-luvun alusta alkaen. Kolme ensimmäistä kehittämishanketta keskittyi enimmäkseen hoidon sisältöjen ja potilaiden palveluketjujen rakentamiseen. Viimeisin hanke eli EduPal-hanke on puolestaan ollut palliatiivisen ja saattohoidon koulutuksen kehittämisen hanke. Lue lisää…

Avoimen ammattikorkeakoulun suosio kasvussa

Mervi Lätti

Osallistuminen avoimeen korkeakouluopetukseen on yksi keskeinen jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen välineistä. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan avoimen ammattikorkeakoulun suosio suorastaan räjähti Suomessa vuonna 2020. Opiskeluinnon kasvaessa suoritusmäärät valtakunnallisesti lähes kaksinkertaistuivat. Vuonna 2019 suoritettiin 297 618 opintopistettä ja vuonna 2020 suorituksia oli jo 467 275 opintopistettä. Lue lisää…

Yrittäjien vertaismentorointiohjelma luo vauhtia kansainväliseen yhteistyöhön

Helena Puhakka-Tarvainen, Satu Mustonen, Satu Saarinen

Karelian koordinoiman W-POWER -hankkeen tavoitteena on tarjota naisyrittäjille paikallisia ja kansainvälisiä koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä kannustaa naisia yrittäjiksi. Hankkeessa kehitettiin yrittäjyyden tueksi vertaismentorointiohjelma, jonka avulla on edistetty pohjoisten harvaanasuttujen seutujen naisyrittäjien verkostoitumista ja yrittäjyysosaamista. Lue lisää…

Fysioterapeuttiopiskelijat koululaisten hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Maiju Issakainen & Hilppa Mustonen

Pohjois-Karjalassa toteutettiin Koulufysioterapia–pilotti vuosina 2020-2021. Tässä artikkelissa kuvataan pilotin kokemuksia ja tuloksia. Koulufysioterapia-pilotin tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.  Tarkoituksena oli rakentaa koulufysioterapian toimintamalli Pohjois-Karjalan alueen kouluille. Lue lisää…

Erasmuksen uudet tuulet

Katriina Korhonen

Erasmus+ -ohjelma 2021-2027 päivittää korkeakoulujen työkalupakkia oppimiseen liittyvän kansainvälisen liikkuvuuden ja kumppanuushankkeiden osalta. Uusi Erasmus+ tuo korkeakouluille vanhojen tuttujen toimintojen lisäksi tarjolle mm. monimuotoiset intensiivikurssit ja lyhytvaihdot. Ympäristövastuullisuus, osallisuus ja digitaalisuus sekä globaali ulottuvuus ovat uuden ohjelman kulmakiviä. Lue lisää…

Digital Twin : Kiinteistö- ja talotekniikan kestävät palvelut ja osaaminen

Ossi Laakkonen, Jari Kuusisto, Jyrki Kankkunen

Digitalisaatio on tullut osaksi lähes jokaisen elämää viimeistään tällä vuosituhannella. Samalla lailla se on tullut osaksi kiinteistöjen elinkaarta. Suunnittelu on siirtynyt piirustuspöydältä CAD-sovellukseen, kiinteistöjen energian kulutusta simuloidaan ja materiaalien uusiokäytön hiilijalanjäljestä tehdään mallinnuksia. Lue lisää…

Osaamista Kuntoutukseen -verkosto vahvistaa kuntoutusalan koulutusta

Anna-Riitta Mikkonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kutsui koolle valtakunnallisen Kuntoutuksen dialogin vuonna 2014. Tästä alkoi valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen kuntoutusalojen verkostotyöskentely ja se jatkuu edelleen. Tässä artikkelissa kuvataan kuntoutuksen verkoston järjestäytymistä, toimintaa ja tavoitteita.
Ammattikorkeakoulut järjestäytyvät Osaamista Kuntoutukseen verkostoksi (OsKu)
Suomen ammattikorkeakoulujen kuntoutusaloilla on pitkät perinteet yhteistyölle, Lue lisää…

CampusOnline tuo joustavuutta amk-opintoihin

Pia-Riitta Pekkanen

CampusOnline.fi-portaali monipuolistaa ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Portaali antaa ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden valita opintoja muista ammattikorkeakouluista opiskelijan kotiammattikorkeakoulun tarjoamien opintojen rinnalle. Samalla opintojen suorittamiseen ja ajoittamiseen tulee joustavuutta. CampusOnlinen opintojaksot ovat kokonaan verkossa toteutettavia. Aikataulullisesti toiminta rytmittyy kolmeen lukukauteen niin opintojen julkaisun, Lue lisää…

Jatkuva oppiminen: opiskelijoilta hyvää palautetta

Mervi Lätti

Karelia-ammattikorkeakoulussa jatkuva oppiminen ymmärretään osaamisen kehittämisenä, joka usein tapahtuu osallistumalla koulutukseen joko omaehtoisesti tai työnantajan tukemana. Keskeisinä jatkuvan oppimisen koulutuspalveluina ovat osallistuminen työnantajan järjestämään täydennyskoulutukseen, avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin, erikoistumiskoulutuksiin tai maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen. Lue lisää…

Digimentorointia Kareliassa

Sini Puustinen & Matti Korhonen

Digikehittämistä on toteutettu Kareliassa aktiivisesti jo 2000-luvun alusta lähtien, johon liittyvää digimentoritoimintaa nykyisessä muodossaan vuodesta 2018. Toiminnan tavoitteena on tukea henkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittymistä (Nenonen 2019).
Karelian digimentorit toteuttivat sähköisen kyselyn digimentoritoiminnan kartoittamiseksi alkuvuodesta 2021. Lue lisää…

Toteutustehtailuun hallinnan tunnetta

Maarit Ignatius

Toteutusten tehtailuun ja oppimisen tukemiseen yhtenä työkaluna esitän prosessin hallintaa ja sen riittävää toistettavuutta. Istahda hetkeksi ja mieti, miten sinä haluaisit kehittää osaamistasi toteutusten suhteen. Suositko monipuolisia tehtäviä, karsitko materiaaleja, opetatko sitä, Lue lisää…

Uutena työntekijänä yhteishakuprosessin matkassa

Minna Puujalka

Tässä artikkelissa keskityn Karelian vieraskielisten koulutusten hakuprosessien tarkasteluun pohtien samalla omaa osaamistani prosessissa. Tekstissä kuvataan hakuprosessia matkana; sen monivaiheisuutta ja hektisyyttä, reflektoiden omaa osaamista uutena työntekijänä matkan eri vaiheissa.
Matkan alku
Tästä se alkaa: vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1.-20.1.2021. Lue lisää…

Kokemuksia Karelian tiimipilotoinnista

Eija Koistinen, Sissi Pyykönen, Susanna Varhimo

Kareliassa ollaan siirtymässä esimiesjohtoisesta organisaatiosta itseohjautuvaksi tiimiorganisaatioksi. Karelian johto näkee tämän luontevana jatkumona asiantuntijaorganisaatiolle. Tiimiorganisaation suurimpina hyötyinä pidetään tuottavuuden tehostumista, työhönsä sitoutuneempia työntekijöitä, työhyvinvoinnin, työn imun ja ongelmanratkaisu sekä -päätöksentekotaitojen lisääntymistä. Lue lisää…

Esimiehestä tiimivastaavaksi

Anneli Liukkonen

Kun kirjoitan tätä julkaisua maaliskuisten hohtavien hankien keskellä, herättelen mieleen Karelian laskentapalvelujen tiimipilotointiaikaa ja sen kokemuksia kiireisimmän työrupeaman eli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän tilintarkastuksen jälkimainingeissa. Pilotointi käynnistyi syyskuussa 2020 ja se kesti tammikuuhun 2021 saakka. Lue lisää…

Tiimitoiminnan tiimoilta

Timo Väyrynen & Eija Pesonen

Meistäkö tiimiläisiä – tai niin kuin word ehdottaa; tiimalasia, tiilimäisiä, tiimimäisiä, tiimillisiä tai jopa toimialaisia… Kyllä joku vertauksista voisi kuvata myös meitä Karelian laskentapalvelun tiimiläisiä. Laskentapalveluissa on ollut jo vuosia tapana työskennellä työpareittain ja se on koettu ammattitaitoa kehittäväksi, Lue lisää…

Parityöskentelystä tiimityöskentelyyn

Pirjo Härkönen & Tuula Sormunen

Tiimipilotoinnin alkuvaiheessa tuntemuksemme tiimityöskentelystä oli, että olemme toimineet tiiminä jo vuosia. Mikä tässä voisi vielä muuttua?
Tiimipilotoinnin valmennuksen alkaessa huomasimme, että tiimityöskentely on paljon antoisampaa. Tiimimme valmentajana toiminut Jari Salminen (BRIK) avasi monia eri näkökulmia tiimin työskentelyyn ja ohjasi tiimin toimintaa oikeaan suuntaan. Lue lisää…

Kirjaston kaukopalvelulla aineistoa muualta Suomesta

Ari Koskela

Yksittäisen kirjaston on mahdotonta hankkia kokoelmaansa esimerkiksi hankintamäärärahoituksensa tai tilojensa vuoksi kaikkea sitä kirjallisuutta, jota julkaistaan. Asiakkaalle hyödyllinen aineisto saattaa hyvinkin löytyä jostain toisen kaupungin tai kunnan kirjastosta, niinpä Suomen kunnalliset, Lue lisää…