Yrittäjien vertaismentorointiohjelma luo vauhtia kansainväliseen yhteistyöhön

Helena Puhakka-Tarvainen, Satu Mustonen, Satu Saarinen

Karelian koordinoiman W-POWER -hankkeen tavoitteena on tarjota naisyrittäjille paikallisia ja kansainvälisiä koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä kannustaa naisia yrittäjiksi. Hankkeessa kehitettiin yrittäjyyden tueksi vertaismentorointiohjelma, jonka avulla on edistetty pohjoisten harvaanasuttujen seutujen naisyrittäjien verkostoitumista ja yrittäjyysosaamista. COVID-19 pandemia monimutkaisti ohjelman toteuttamista.

Mitä on vertaismentorointi?

Yleisesti mentorointia on käytetty perehdyttämisen ja uralla etenemisen välineenä. Nopealla Google Scholar- haulla saa yleiskuvan siitä, kuinka vertaismentorointia käytetään nykyisin eri tarkoituksiin useilla ammattialoilla. Vertaismentorointia käytetään esimerkiksi lastentarhaopettajien ammatillisen kehittymisen apuna, esimiestyön tukena ja osastonhoitajien hoitotyön johtamisen kehittämismenetelmänä. Leskelä (2005, 40) esittää ajatuksen vertaismentoroinnista, jossa mentori-aktori-suhde on kollegojen välinen. Vertaismentorointi on mentorointia, jossa mentorina toimii siis aktorin kollega. Karjalaisen ym. (2008) mukaan vertaismentoroinnissa (peer mentoring) tieto siirtyy sekä yhdessä tekemisen että dialogin kautta. W-POWER -hankkeessa kehitetyn vertaismentorointiohjelman (Peer-to-Peer, P2P) ydinajatus on, että naisyrittäjät oppivat toisiltaan yrittäjyydestä ja erilaisista tavoista toimia yrittäjänä vuorovaikutuksessa keskenään. Lisäarvona on verkostoituminen nimenomaan kansainvälisen yrittäjäkollegan kanssa mahdollistaen toimintatapojen vertailun eri kulttuureissa ja toimintaympäristöissä, mutta myös yhteistyön liiketoiminnan kehittämisessä.

Naisyrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet

Loppuvuonna 2019 W-POWER -hankkeessa selvitettiin naisyrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia yrittäjille suunnatun kyselyn avulla. Tarkoituksena oli kerätä tietoa naisyrittäjien tai yrittäjiksi aikovien motiiveista, koulutustarpeista, (nais)yrittäjyyden haasteista ja mahdollisuuksista sekä hyödyistä harvaan asutulla alueella. Kyselyyn vastasi lähes 200 naisyrittäjää, joista 31 Itä-Suomen alueelta. Kysely toteutettiin Pohjois-Karjalan lisäksi Lapissa, Ruotsin Norrbottenin alueella, Skotlannin länsiosissa, Irlannissa, Islannissa sekä Kanadan New Brunswickissa. Yhteistä kaikille näille alueille ovat haasteet harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Eräänä ratkaisuna nähdään (nuorten) korkeasti koulutettujen naisten kannustaminen pysymään kotiseuduillaan itsensä työllistämällä muiden koulutusta vastaavien työmahdollisuuksien ollessa vähäisiä. Kyselyistä koottiin keväällä 2020 koko hankealuetta kattava yhteinen raportti (Holmbom & Hägglund (toim.) 2020). Raportti auttoi tunnistaman vertaistuen ja verkostojen merkitystä naisyrittäjille. Eniten kehittämistoiveita esitettiin verkostoitumisen, yhdessä tekemisen ja yritysmentoroinnin suhteen.

Lähtötilanneraportti osoitti, että suurin osa vastanneista (86 %) koki tuen vertaisiltaan olevan hyvin tai erittäin tärkeää heidän yrittäjyydelleen. Tiedon, osaamisen sekä resurssien jakaminen nimettiin merkittävimmiksi vertaistuen muodoiksi. Vertaiselta saatu kannustus motivoi yrittäjiä luomaan itselleen kunnianhimoisempia tavoitteita vähentäen samanaikaisesti vastaajien kokemaa yksinäisyyden tunnetta. Peer-to-Peer -vertaismentorointiohjelma rakennettiin pilotoimaan toimintatapaa tai mallia, joka avulla samanhenkiset naisyrittäjät autettaisiin löytämään toisensa riippumatta maantieteellisestä sijainnista ja pystyisivät saamaan edellä mainittuja verkostoitumis- ja vertaismentoroinnin hyötyjä oman yrittäjyytensä tueksi.

Kuva 1. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2020 toimineista yrittäjistä naisten osuus oli 32,7%. Suomen Yrittäjänaisten etujärjestön arvioi, että naisyrittäjistä kolme neljäsosaa on yksityisyrittäjiä.

Peer-to-Peer -vertaismentorointiohjelma

Peer-to-Peer (P2P) -ohjelman myötä yhteen saatetuille yrittäjille avautui mahdollisuus oppia toisiltaan, etsiä yhdessä uusia toimintatapoja ja löytää yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjien yritystoiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista riippuen, rinnalla oli myös mahdollisuus laajentaa yritystoimintaa kansainvälisille markkinoille vertaismentoriparin toimiessa kohdemaan agenttina omia verkostojaan vertaiselleen avaten. Mentoriparit sitoutuivat myös työstämään yhdessä videopäiväkirjan tai blogin, jonka kautta kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia jaettaisiin hankeen välityksellä muille kiinnostuneille. W-POWER -hankkeen oli tarkoitus mahdollistaa mentorointipareille tai -tiimeille myös viikon pituinen vierailu toistensa yrityksissä, ja tästä vierailumahdollisuudesta moni ohjelmaan valittu yrittäjä innostuikin hakiessaan ohjelmaan.

Kuukauden hakuaika mentorointiohjelmaan käynnistyi syyskuussa 2019 ja siihen haki kaikkiaan 47 innokasta naisyrittäjää eri hankealueilta. Hakijat edustivat useita eri toimialoja, kuten matkailu-, media-, koulutus-, käsityö ja design- sekä hyvinvointialoja. Pohjois-Karjalan alueelta kuudelle naisyrittäjälle löytyi kansainvälinen vertaismentoripari.

Mentorointiparien muodostamisessa otettiin huomioon yrittäjien toimiala sekä heidän ohjelmaan hakeutumiselle asettamansa tavoitteet. Lisäksi huomioitiin hakijoiden halu laajentaa yritystoimintaansa tietyille maantieteellisille alueille sekä muut hakemuksessa esille tulleet yhteiset tekijät.

Mentoriparit laativat aluksi yhteisen oppimissuunnitelman, johon kirjattiin mahdollisimmat realistiset tavoitteet vertaismentoroinnille. Parit pohtivat yhdessä, miten juuri he toteuttaisivat yhteistyötään, ja miten prosessi antaisi heille tilaisuuden oppia toinen toisiltaan yrittäjyydestä ja löytää keinoja selvitä erilaisista yrittäjyyteen liittyvistä haasteista.  Oppimissuunnitelma sisälsi myös parien itsensä räätälöimän suunnitelman vierailusta toisensa luokse. Suunnitelmaan kirjattiin ylös vierailun tavoitteet ja ne toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Molemminpuolisten vierailujen tarkoituksena oli, että vertaiset pystyisivät hyödyntämään toisiltaan oppimista varjostamalla vertaistaan vierailun aikana eli näkemään käytännössä vertaisensa työtä. Vierailujen ajateltiin olevan hyvä keino naisyrittäjille laajentaa verkostoaan tutustumalla vierailun emännän omiin verkostoihin. Näiden vaihtojen ajateltiin myös kannustavan naisyrittäjiä innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita joko toisilleen tai yhdessä uutta yritystoimintaa luomalla.

Toteutus toisenlaisessa toimintaympäristössä

Keväällä 2020 puhjennut maailmanlaajuinen COVID-19 -pandemia mutkisti hankkeen monia suunnitelmia. Ensimmäiset pohjoiskarjalaisten yrittäjien mentoriparien tapaamiset oli suunniteltu jo kesälle 2020. Koronan vuoksi kaikki matkustussuunnitelmat jouduttiin siirtämään. Tämä onkin ollut suuri pettymys naisyrittäjille, jotka olivat tehneet yhteisen oppimissuunnitelman ja odottaneet tapaavansa yrittäjäparinsa hänen omassa ympäristössään. Vaikka korona on estänyt ja luultavasti estääkin yrittäjien matkustamisen toistensa luokse, mentorointiohjelmaa on kuitenkin pystytty hyödyntämään muilta osin. Kaikille ohjelmassa mukanaoleville mentorointipareille on tarjottu mahdollisuutta osallistua kaikille ohjelman valituille järjestettyihin verkkotapaamisiin. Osa vertaismentoripareista on myös pandemiasta huolimatta jatkanut aktiivista yhteydenpitoa ja jopa suunnitellut tapaavansa itsenäisesti ja omakustanteisesti, jos matkustaminen hankkeen aikana ei onnistu.

Esimerkiksi käsityöalan naisyrittäjäkolmikko Ruotsin ja Suomen Lapista sekä Skotlannista tapaavat toisiaan säännöllisesti Zoomin välityksellä ja järjestivät mm. yhteisen käsityötuokion sosiaalisessa mediassa keväällä 2020. Verkkotapaamisessa naiset opettivat toisilleen uudenlaisia käsityötekniikoita ja vaihtoivat kuulumisia.

International Peer-to-Peer Exchange Program

W-POWER -hankeen liitännäiskumppani Women in Business New Brunswick (WBNB) on luonut P2P-ohjelman inspiroimana oman ohjelmamallin, jolla he verkottavat oman alueensa naisyrittäjiä Saksaan paikallisen naisyrittäjyyttä tukevan organisaation (Verband deutscher Unternehmerinnen/VdU) kautta. WBNB ja VdU fasilitoivat ohjelmaan liittyneiden saman toimialan naisyrittäjien säännöllisiä verkkotapaamisia, joissa he voivat jakaa omia kokemuksiaan ja taitojaan ulkomaiselle vertaiselleen. Vertaismentoripareja pyritään löytämään samassa vaiheessa olevien ja saman kokoluokan yritysten omistajien välille. Tavoitteena on luoda ja tukea naisyrittäjiä verkostoitumaan kansainvälisesti ja kestävästi.

Ohjelma sisältää vähintään yhden 60-90 minuutin verkkokokouksen kuukaudessa, jonka aikana ”kaksoset” voivat keskustella parhaista käytännöistä, markkinoista, teollisuudesta, kulttuurieroista, paikallisesta toiminnasta jne. Ohjelma antaa naisille enemmän kuin pelkkää tiedonvaihtoa, sillä he voivat keskusteluissa tukea toisiaan myös ulkomaankaupan aloittamisessa. Tämä tapahtuu helpottamalla pääsyä paikallisille markkinoille yksinkertaisin keinoin: jakamalla tietoa kohdemaan avainhenkilöistä ja auttamalla luomaan yhteyksiä oikeisiin instansseihin.

Verkostoitumismahdollisuuksia poikkeustilanteessa

Peer-to-Peer – vertaismentorointiohjelma edustaa yhtä tapaa luoda verkostoitumismahdollisuuksia W-POWER -hankealueen naisyrittäjille. Ohjelman lisäksi hanketoimijoiden fasilitoimassa LinkedIn-verkostoitumisryhmässä on mahdollista löytää vertaistukea tai liikekumppaneita omalta alueeltaan kotimaastaan tai ulkomailta. Verkostoitumisryhmän jäseneksi ovat tervetulleita kaikki pohjoisen periferian alueen naisyrittäjät tai yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden edustajat. Tavoitteena on saada verkostoitumisryhmästä naisyrittäjille pysyvä keskustelufoorumi, jossa he voivat jakaa omia onnistumisiaan tai haasteitaan yrittäjinä tai kysyä vertaisiltaan neuvoja. Jäseniä ryhmässä on jo yli 140 hankkeen eri alueilta ja jäsenmäärä kasvaa edelleen.

Maaliskuussa 2021 pääsemme testaamaan verkostoitumista myös kahdenvälisissä verkostoitumistapaamisissa, eräänlaisilla pikatreffeillä. Tämän naisyrittäjien kansainvälisen speed-dating -tapahtuman järjestää W-POWERin irlantilainen hankekumppani WestBIC. Kyseessä on kehitysyhtiö, joka vastaa hankkeen temaattisen tapahtumaviikon ohjelmasta ja toteutuksesta verkossa.  Odotamme mielenkiinnolla kokemuksia b2bmatching.com:sta eli tapahtumaviikon online- alustasta, joka mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymisen ja videotapaamisten kautta tutustumisen osallistujan luoman oman profiilin kautta.

W-POWER (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) on kolmivuotinen EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktiksen 2014-2020 -ohjelmasta rahoitettu hanke, jota koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toimenpiteet jatkuvat vuoden 2021 saakka.

Kirjoittajat:

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö; Satu Mustonen, projektikoordinaattori; Satu Saarinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Holmbom, P. & Hägglund, U. 2020 (toim.). Capacity Building Needs for Female Entrepreneurs in the Northern Periphery and Arctic. W-Power -projektin julkaisu.

Karjalainen, M., Heikkinen, H.L.T., Huttunen, R. & Saarnivaara, M. 2008. Dialogia ja vertaisuus mentoroinnissa. Aikuiskasvatus 2, 96─103.

Leskelä, J. 2005. Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenus Print.

Puhakka-Tarvainen, H. & Leminen, M. 2019. Naisyrittäjyys nousuun kansainvälisellä yhteistyöllä​. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 1/2019. https://vasu.karelia.fi/2019/02/07/wpower/

Saarinen, S. & Vartiainen, H. 2020. Naisyrittäjyyden haasteet ja mahdollisuudet pohjoisen periferian alueella. W-Power -projektin julkaisu.

 

Etusivun kuva: CoWomen / Unsplash 

1 073 Artikkelin näyttökerrat