Osaamista Kuntoutukseen -verkosto vahvistaa kuntoutusalan koulutusta

Anna-Riitta Mikkonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kutsui koolle valtakunnallisen Kuntoutuksen dialogin vuonna 2014. Tästä alkoi valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen kuntoutusalojen verkostotyöskentely ja se jatkuu edelleen. Tässä artikkelissa kuvataan kuntoutuksen verkoston järjestäytymistä, toimintaa ja tavoitteita.

Ammattikorkeakoulut järjestäytyvät Osaamista Kuntoutukseen verkostoksi (OsKu)

Suomen ammattikorkeakoulujen kuntoutusaloilla on pitkät perinteet yhteistyölle, erityisesti fysioterapiakoulutuksilla. Ammattikorkeakoulut ovat tehneet useiden vuosikymmenten ajan ”epävirallisesti” opetussuunnitelmayhteistyötä. Ammattikorkeakoulut ovat määritelleet yhdessä fysioterapian ydinopinnot, joita on toteutettu kaikissa fysioterapiakoulutuksissa.

Vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käynnisti ammattikorkeakoulujen kanssa Kuntoutuksen dialogin. Dialogiin osallistuivat myös Valvira ja STM. Tässä vaiheessa kuntoutuksen koulutusta järjestettiin 16 ammattikorkeakoulussa. Nykyisin kuntoutuksen tutkintoja tuottavia ammattikorkeakouluja on 14, kun Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia) ja Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) yhdistyivät LAB-ammattikorkeakouluksi ja Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) ja Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu (KyAMK) yhdistyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk).

Alkuvaiheessa kuntoutuksen koulutukset rajattiin ammattikorkeakouluissa toteutettaviin kuntoutuksen tutkintoihin. Tutkintoja olivat apuvälinetekniikka (AMK), fysioterapeutti (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Jalkaterapia (AMK), Naprapatia (AMK), Osteopatia (AMK), Toimintaterapia (AMK) ja Kuntoutus (YAMK). Vuonna 2017 OKM nimesi kaksi ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Metropolian toimimaan kuntoutusalan osaamiskeskittymänä. Osaamiskeskittymän tehtävänä on yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulun kanssa kehittää alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osaamiskeskittymällä on oma ohjausryhmä, jolle se on velvollinen raportoimaan säännöllisesti.  Osaamiskeskittymän lisäksi perustettiin virallisesti Osaamista Kuntoutukseen (OsKu) –verkosto, johon kuuluvat kaikki kuntoutuksen koulutusta tuottavat ammattikorkeakoulut. Verkostossa aloitettiin Kuntoutuksen tiekartta 2030 valmistelu ja OsKu-verkosto on jakautunut sen mukaisesti kolmeen kehittämistyöryhmään 1. Kuntoutusalan osaamisen uudistaminen, Karelian jäsenenä työryhmässä on fysioterapian koulutuspäällikkö Anna-Riitta Mikkonen 2. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet, Karelian jäsenenä työryhmässä on fysioterapian yliopettaja Raija Kuisma 3. Kuntoutusalan TKI-toiminnan vahvistaminen, Karelian jäsenenä työryhmässä on fysioterapian lehtori Antti Alamäki. OsKu-verkosto kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Selvityksiä  ja symposium OsKu-verkoston toiminnan tueksi

Ennen virallisen OsKu-verkoston perustamista vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos teki OKM:n pyynnöstä tutkimuksen pohjautuvan selvityksen kuntoutuksen osaamisesta. Lisäksi Metropolian amk teki vuonna 2015 valtakunnallisen selvityksen Kuntoutusalan koulutuksesta ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulun kuntoutusalat työstivät yhdessä kuntoutuksen ammattikorkeakoulututkintojen yhteisen kuntoutuksen tietoperustan ja ydinopinnotkuvauksen.  Nämä materiaalit ovat olleet pohjana OsKu-verkoston työskentelyssä. Haastetta kuntoutuksen sisällön kehittämiseen lisää se, että kuntoutusalan koulutusta on muillakin koulutustasoilla sekä ammattikorkeakoulun muissa sosiaali- ja terveysalan koulutusvastuissa kuten sairaanhoitaja-, sosionomi- ja geronomikoulutuksissa.  Tämä asia on tunnistettu OsKu-verkostossa. OKM velvoitti viime vuonna Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden koulutusalaa kokoamaan yliopistojen kuntoutusalan asiantuntijat yhteen kartoittaen ja kehittäen yliopistojen yhteistä kuntoutusosaamista.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä järjesti syyskuussa 2020 OsKu-verkosto aloitteesta ensimmäisen Osaamista kuntoutukseen koulutussymposiumin, johon kutsuttiin sekä yliopistojen että toisen asteen edustajia. Päivän tarkoituksena oli tunnistaa kuntoutumisosaamien ja uudistamistarpeita sekä edistää eri koulutusasteiden yhteistyötä.  Kuntoutuksen TKI-työryhmässä on kehitetty TKi-toimintaan liittyvää yhteistyötä jo toimivien hankkeiden kanssa sekä tehty yhteisiä hankehakemuksia. Kuntoutusalan osaamisen uudistaminen työryhmässä on tehty yhteistä täydentävien opintojen tarjontaa CampusOnLineen. Lisäksi työryhmä on määritellyt kuntoutusalan koulutuksen muutostarpeita ja nykytilaa. Erityisesti se on määritellyt kuntoutuksen keskeisisiä kaikkien ammattikorkeakoulujen kuntoutusalan koulutuksen yhteisiä ydinosaamisia, vertaillut ja analysoinut kansainvälisten kuntoutuksen koulutusrakenteita ja tunnistanut suomalaisen kuntoutuksen koulutuksen nykyrakenteen vahvuuksia ja haasteita. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet -työryhmä on toteuttanut alan ammattilaisille tulevaisuuden muistelun työpajoja. Työpajoista tulleen materiaalin pohjalta on tuotettu julkaisu Kuntoutuksen osaamisen uudistumisen tulevaisuuden näkymiä.

Kuntoutuksen koulutuksen vahvistaminen tulevaisuudessa

Kuntoutus on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalaa. OsKu-verkoston yhtenä tavoitteena on tuoda entistä enemmän kuntoutusta näkyväksi osaksi yhteiskuntaa. Jatkotavoitteina on lisätä julkaisuja eri kanavien kautta. Kuntoutusta on kehitettävä eri koulutustasoja ja tutkintokoulutuksia palveleviksi kokonaisuuksiksi esim. eri koulutustasoille tarjottavina opintokokonaisuuksia ja eri tutkintokoulutuksille tarjottavina kuntoutuksen opintoina. Myös yhteiset TKI-hankkeet ovat tulevaisuuden suunnitelmissa. Kansainvälisessä yhteistyössä ja kumppanuuksissa verkosto tulee liittämään yhteen voimavaransa ja kehittämään toimintaa järjestelmällisesti.

Kuntoutuksen koulutuksen kehittäminen etenee pienin askelin kohti yhtenäisempää näkymää ja kuntoutuksen osaamista.  On hienoa olla osana suurempaa osaamisyhteisöä, jossa on innokkuutta ja halukkuutta edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja toimintakyvyn eri osa-alueita.

 

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Holvikivi, J., Harra, T., Kiventaus, K. & Sipari, S. 2016.  KUNTOUTUSALAN KOULUTUS. Valtakunnallinen selvitys kuntoutusalan koulutuksesta ammattikorkeakouluissa 2015. Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://kuntoutusalanselvitys.metropolia.fi .

Holvikivi, J., Huovinen, J., Katajapuu, N., Kinnunen, A., Kiviaho-Tiippana, A., Kuisma, R., Kärkkäinen, R., Leskelä, J., Lähteenmäki, M-L. & Lällä, K. 2020. Kuntoutuksen osaamisen uudistumisen tulevaisuuden näkymiä. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja 71. http://urn.fi/URN:ISBN:978-9 52-328-265-0 .

Piirainen, A. & Sjögren, T. 2016. Laaja-alainen ja monikerroksinen kuntoutuksen osaaminen. Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Julkaisuja 6/2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6760-4

 

Kirjoittaja:

Anna-Riitta Mikkonen, koulutuspäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

1 084 Artikkelin näyttökerrat