21 Search Results

For the term "avoin tiede ja tutkimus ".

Avoin tiede ja tutkimus tutuksi verkkokurssin avulla

Kari Tiainen

Mitä on avoin tiede ja tutkimus? Mitä tarkoittaa avoin julkaiseminen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastaukset Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin käytyäsi. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke on julkaissut tämän kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Lue lisää…

Avoin tiede ja tutkimus ammattikorkeakouluissa

Kari Tiainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT-hankkeen) vuosille 2014-2017 (www.avointiede.fi). Hankkeen tavoitteena on, että Suomi nousee vuoteen 2017 mennessä avoimen tieteen ja tutkimuksen yhdeksi johtavaksi maaksi. Lue lisää…

Avointa tiedettä ja tutkimusta Karelian lukuvuoden avajaisissa

Kari Tiainen

Avoimella tieteellä ja tutkimuksella (ATT) oli oma infopiste Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa elokuussa 2017.  Lukuvuoden avajaisia vietettiin 24.8.2017 Tikkarinteen kampuksella. Avajaisten virallisen osuuden jälkeen juhlat jatkuivat rennommissa karnevaalitunnelmissa Tikkarinteen kampuksen piha-alueella. Ohjelmassa oli mm. Lue lisää…

Kohti avointa tiedettä ja tutkimusta Kareliassa

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö lanseerasi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) vuonna 2014 tavoitteenaan nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa sekä tuoda avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnettäväksi laajemmin yhteiskunnassa. Lue lisää…

Rinnakkaistallennus edistää avointa julkaisukulttuuria Kareliassa

Pekka Malvela

Karelia-ammattikorkeakoulu on muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin sitoutunut avoimen julkaisemisen periaatteisiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että Karelian henkilökunnan tuottamien tutkimusten ja julkaisujen halutaan olevan verkossa avoimesti tutkijayhteisön ja suuren yleisön saatavilla. Myös tutkimusrahoittajat edellyttävät yhä useammin, Lue lisää…

Avointa toimintakulttuuria benchmarkkaamassa kaupungin toisella laidalla

Helena Puhakka-Tarvainen &  Kaisa Varis

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston hankkeessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen ammattikorkeakouluissa ja yhtenäisten toimintamallien kehittäminen amk-sektorilla. Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI ja oppiminen

Helena Puhakka-Tarvainen

Avoimuus on tällä vuosikymmenellä tunnistettu sekä EU:ssa että Suomessa yhdeksi tiedepolitiikan keskeiseksi arvoksi ja muutosvoimaksi. Tiedon ja osaamisen tehokas liikkuvuus ja avoin saatavuus katsotaan merkittäviksi mahdollisuuksiksi hyvinvoinnin ja kasvun edistämisessä. Suomalaiset ammattikorkeakoulut vastaavat kehittämishaasteeseen yhteisen hankkeen voimin: Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, Lue lisää…

Avointa korkeakouluopetusta edistämässä – kokeilu agoran hengessä

Mikko Häkkinen & Liisa Suhonen

 Yllättävät ja haasteelliset tilanteet saattavat johtaa uusien toimintatapojen löytämiseen. Näin kävi, kun saimme syyslukukauden alkupuolella tietää, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille suunnatulle Tutkimustyön menetelmät -opintojaksolle osallistuukin 79 opiskelijaa. Riittävän suuren opetustilan löytyminen ei tuolloin enää ollut mahdollista. Lue lisää…

Verkostot voimavarana

Anne Ilvonen

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen vahvuus on keskinäinen yhteistyö, vaikuttaminen ja edunajaminen yhteisissä asioissa. Ammattikorkeakoulujen kesken toimii useita verkostoja, joista TKI-johdon verkosto on yksi vanhimmista. Sen alkujuuret ulottuvat 2000–luvun alkuun. Se on kollegaverkosto, joka koostuu nimensä mukaisesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta vastaavista henkilöistä. Lue lisää…

Politiikkalausumat avoimen tieteen ja tutkimuksen selkärankana

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on Euroopan laajuinen periaate, jonka toteutumista kaikkien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tulee edistää toiminnassaan. Ammattikorkeakouluissa päämääränä on ennen kaikkea edistää avointa toimintakulttuuria. Avoimen toimintakulttuurin edistämisessä Karelia-ammattikorkeakoulussa on päästy nyt siihen vaiheeseen, Lue lisää…

Yhdessä tekemällä avoimeen toimintakulttuuriin

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen

”Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, Lue lisää…

ATT-prosessi Kareliassa

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraama ATT eli Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisprosessi (www.avointiede.fi) on edennyt jo pitkälle suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, ja myös Kareliassa päästään vähitellen tiedonkeruuvaiheesta kohti konkreettisia toimenpiteitä. Prosessin tavoitteena on jokaisen tutkimussyklin osa-alueen (kuva 1) avaamisen kautta lisätä tutkimuksen ja tieteen vaikuttavuutta sekä innovaatioiden syntymistä yhteiskunnassa. Lue lisää…

Vasun vuosi 2016 alkaa vahvasti

Kari Tiainen

Tämä on Vasun vuoden 2016 ensimmäinen numero. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasu ilmestyy tänä vuonna kuusi kertaa.
Anne Ryhänen ja Liisa Suhonen esittelevät laajassa asiantuntija-artikkelissaan GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) käyttöä fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelun tavoitteiden laadinnassa. Lue lisää…

Pääkirjoitus: Ansiokasta tutkimuksen avoimuutta

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulu sijoittui erinomaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelia saavutti selvityksessä korkeimman eli viidennen tason toiseksi parhaana ammattikorkeakouluna Suomessa.
Kareliassa on tehty toiminnan avoimutta edistävää systemaattista kehitystyötä jo useamman vuoden ajan, Lue lisää…

Karelia sai tunnustusta tutkimuksen avoimuudesta

Anne Ilvonen, Helena Puhakka-Tarvainen, Kaisa Varis

Karelia-ammattikorkeakoulu on yksi parhaiten menestyneistä korkeakouluista opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaistussa selvityksessä, jossa kartoitettiin suomalaisen tiedeyhteisön toimintakulttuurin avoimuutta. Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) käytäntöjen arvioitiin edistävän avointa tiedon tuottamista ja hyödynnettävyyttä erinomaisesti. Lue lisää…

Aineistot haltuun

Helena Puhakka-Tarvainen

Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat. Useat rahoittajatahot kuten Suomen Akatemia ja Business Finland (entinen Tekes) vaativat jo tällä hetkellä, Lue lisää…

Podcastit tulevat korkeakouluihin

Kaisa Varis

Netin kautta kuunneltavat tai puhelimeen ladatut puheohjelmat, eli podcastit, kuuluvat jo lukuisten kuntoilijoiden, työmatkalaisten ja kotiaskareita tekevien korvissa. Podcastien ja radiosisältöjen kulutus tallenteina yleistyy erityisesti nuorten parissa. Noin viidennes suomalaisista kuuntelee podcasteja viikoittain, Lue lisää…

Julkaisujen avoimuus kasvussa – tavoitteisiin vielä matkaa

Kaisa Varis

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus on saavuttaamassa kansallisesti ja EU:n tasolla asetetut tavoitteet?
Ammattikorkeakouluissa on viime vuosina kehitetty systemaattisesti avointa toimintakulttuuria. Pohjana avoimuuden kehittämiselle on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta . Lue lisää…

Työelämätaitojen ohjauksesta Karelian työvalmentajan silmin

Kaisu Kuittinen

Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisaatiota – vaikka päämäärä tiedetään, eivät tavoitteeseen johtavat nuotit aina ole tarkkoja. Suhteessa työhön ja kaikkiin elämän valintoihin työntekijöiltä edellytetään hyvää itsetuntoa ja oman identiteetin ymmärtämistä. Maailma muuttuu ympärillämme jatkuvasti, Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt väylänä avoimuuteen

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) kehittämisellä korkeakouluissa entistä suurempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä väylää uudenlaiseen yhteistyöhön ja innovaatioihin rajapinnassa ympäröivän työelämän kanssa (www.avointiede.fi). Ammattikorkeakoulujen osalta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöt ovat keskeinen työkalu avoimeen yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle kysyntää suomalaisessa innovaatio­järjestelmässä

Anne Ilvonen

Ammattikorkeakoulujen rooli suomalaisessa korkeakoulu- ja innovaatiojärjestelmässä on merkittävä ja vahvistunut viimeisen reilun kahden­kymmen vuoden aikana, jonka ammattikorkeakoulut ovat olleet olemassa. Ammattikorkeakoulujen tehtäviä määritetään ammattikorkeakoululaissa, jossa todetaan ammattikorkeakoulujen tehtäviksi työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin liittyvän korkeakouluopetuksen lisäksi toteuttaa opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, Lue lisää…